วิทยุราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผังรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายการศึกษาบริการสาธรณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผังรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายการศึกษาบริการสถารณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ประเภทกิจการ : บริการสาธารณะ / รหัสสถานี : 14520026
กระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.5 MHz. ออกอากาศทุกวันจันทร์ ถึง อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 07.30 - 18.00 น.

เวลาออกอากาศ ชื่อรายการ ผู้ดำเนินรายการ
07.00 - 07.30 น. เปิดสถานี/เพลงมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สถานี
07.30 - 08.00 น. ข่าวกรมประชาสัมพันธ์/สปอตบริการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
08.00 - 08.02 น. เคารพธงชาติ เจ้าหน้าที่สถานี
08.02 - 08.10 น. ข่าวต้นชั่วโมง สวท./สปอตบริการ/สารคดีสั้นมหาวิทยาลัย/ เจ้าหน้าที่สถานี
08.10 - 09.00 น. รายการเช้านี้ที่ราชมงคล เจ้าหน้าที่สถานี
09.10 - 10.00 น. รายการลูกทุ่งอมตะ ผศ.สุรินทร์ ชาตะนนต์ (ขลุ่ยบ้านข่อย)
10.00 - 10.10 น. ข่าวต้นชั่วโมง สวท./สปอตบริการ/สารคดีสั้นมหาวิทยาลัย/ เจ้าหน้าที่สถานี
10.00 - 11.00 น. รายการลูกทุ่งอมตะ ผศ.สุรินทร์ ชาตะนนต์ (ขลุ่ยบ้านข่อย)
11.00 - 11.10 น. ข่าวต้นชั่วโมง สวท./สปอตบริการ/สารคดีสั้นมหาวิทยาลัย/ เจ้าหน้าที่สถานี
11.00 - 12.00 น. รายการลูกกรุงอมตะ ผศ.สุรินทร์ ชาตะนนต์ (ขลุ่ยบ้านข่อย)
12.00 - 13.00 น. ข่าวภาคเทียงกรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
13.00 - 14.00 น. รายการลูกทุ่งราชมงคล
ราชมงคลเพื่อชุมชน
เจ้าหน้าที่สถานี
จารุวรรณ สุยะ
14.00 - 14.10 น. ข่าวต้นชั่วโมง สวท./สปอตบริการ/สารคดีสั้นมหาวิทยาลัย/ เจ้าหน้าที่สถานี
14.10 - 15.00 น. - รายการราชมงคลบริการ (จันทร,อังคาร,พฤหัสบดี)
- รายการเพลิน พัก ฮักสุขภาพ กับ รพ.มะเร็งลำปาง (พุธ)
- รายการราชมงคลสัมพันธ์ (ศุกร์)
จตุพร โปธาคำ
วิมล ตุ้ยแก้ว
จารุวรรณ สุยะ
15.00 - 15.10 น. ข่าวต้นชั่วโมง สวท./สปอตบริการ/สารคดีสั้นมหาวิทยาลัย/ เจ้าหน้าที่สถานี
15.00 - 16.00 น. รายการรู้โลกรู้เรา จตุพร โปธาคำ
16.00 - 16.10 น. ข่าวต้นชั่วโมง สวท./สปอตบริการ/สารคดีสั้นมหาวิทยาลัย/ เจ้าหน้าที่สถานี
16.10 - 17.00 น. รายการรู้โลกรู้เรา จตุพร โปธาคำ
17.00 - 17.10 น. ข่าวต้นชั่วโมง สวท./สปอตบริการ/สารคดีสั้นมหาวิทยาลัย/ เจ้าหน้าที่สถานี
17.10 - 18.00 น. รายการสำหรับเด็ก เจ้าหน้าที่สถานี
18.00 -18.10 น. เคารพธงชาติ/สปอตบริการ/เพลงมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สถานี
18.10 น. ปิดสถานี เจ้าหน้าที่สถานี